หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขา
อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
   สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย โทร 02-281-9756-8 ต่อ 5301 http://fd.hec.rmutp.ac.th/ https://www.facebook.com/FashionClothingTextileDesign?ref=hl http://www.hec.rmutp.ac.th/ http://www.rmutp.ac.th/ 

Archives

Bookmarks