หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขา
อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างผ้าที่เหมาะสมกับชุดเชฟ
  2. โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเศษเส้นด้ายไหมเหลือทิ้ง

 

Archives

Bookmarks