10438736_800874849936133_678368909_n

อาจารย์เกศทิพย์  กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา /
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและชมรม

siraporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร
ผู้ช่วยคณบดี งานอาคารสถานที่

10437284_800976156592669_33134461_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  วิศิษฏ์วงศกร

10437244_800875293269422_908662470_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  คงคาฉุยฉาย

10443794_800872966602988_37208673_n

อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10447189_800444156645869_1177719284_n

อาจารย์สุวดี  ประดับ

10453184_800444149979203_1205637784_n

อาจารย์อัชชา  หัทยานานนท์
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม

1061864_800443389979279_842170584_n

อาจารย์ประพาฬภรณ์   ธีรมงคล
ผู้ช่วยคณบดี งานศิลปวัฒนธรรม /
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม