ปี 2555

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างผ้าที่เหมาะสมกับชุดเชฟ
  2. โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเศษเส้นด้ายไหมเหลือทิ้ง