ปี 2557

  1. โครงการถ่ายทอดการผลิตเส้นด้ายจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง
  2. โครงการฐานความรู้เรื่องลวดลายในงานสิ่งทอ
  3. โครงการออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ดูแลรักษาสิ่งทอพื้นเมือง
  4. โครงการการพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าว