หลักสูตรที่เปิดสอน

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

  • หลักสูตร 4 ปี 
  • หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง