อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจาร์อัชชา  หัทยานนานนท์
หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.เกศทิพย์  กรี่เงิน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์
ผู้ช่วยคณบดี งานศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ประพาฬภรณ์   ธีรมงคล
ผู้ช่วยคณบดี งานวิจัยและพัฒนา

10443794_800872966602988_37208673_n

ผู้ช่วยศาสตราจาร์กฤตพร  ชูเส้ง
อาจารย์ประจำสาขา

 

ดร.สุวดี  ประดับ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เกชา  ลาวงษา
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวพจนา  นาควัชระ
สำนักงานสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย