หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขา
อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
  1. โครงการพัฒนาเส้นด้ายจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง
  2. โครงการ การแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP
  3. โครงการพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สำหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Archives

Bookmarks