ครั้งที่ 4 โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563

Posted Posted in ช่าวกิจกรรม

โรงเรียนพระดาบส ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 […]

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากห้องสมุด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสิ่งสนับสนุนในการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ช่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย […]

โครงการสัมมนาทางด้านออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย

Posted Posted in Uncategorized

นักศึกษาชั้นปีที่4 จัดโครงการสัมมนาทางด้านออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย ภายใต้หัวข้อ จากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง By โจ้ […]