ช่าวกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563

ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล 
ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ชนิดของเส้นใย วิธีการดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีในการดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม 
โดยมีวิทยากรดังนี้
1.อ.อัชชา หัทยานานนท์
2.อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
3.อ.ไตรถิกา พิชิตเดช
4.ดร.สุวดี ประดับ
5.อ.ณัฐชยา เปียแก้ว