ช่าวกิจกรรม

      ครั้งที่ 2 ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล

      ครั้งที่ 2 ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ การเย็บตะเข็บด้วยมือ การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การซ่อมแซมเสื้อผ้า ปฏิบัติ เย็บตะเข็บด้วยมือ โดยมีวิทยากรดังนี้

  • ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
  • ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน