ช่าวกิจกรรม

ครั้งที่ 4 โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนพระดาบส ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563
หลักสูตรเคหบริบาล มายังสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7  สิงหาคม 2563 นั้น
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ทำการสนับสนุนวิทยากรแก่ศิษย์พระดาบส โดยแบ่งเป็น 4 ครั้ง

ครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

เรื่อง การใช้จักรเย็บผ้า การเย็บหน้ากากผ้า
ระหว่างเวลาเวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับผู้ดูแลในการนำศิษย์พระดาบสมาทำการเรียนที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาคาร 5 ชั้น 3 โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
2. ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน
3. อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช