ช่าวกิจกรรม

ครั้งที่3 สอนศิษย์พระดาบสปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 44

โรงเรียนพระดาบส ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปี การศึกษา 2563

หลักสูตรเคหบริบาล มายังสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 นั้น

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ทำการสนับสนุนวิทยากรแก่ศิษย์พระดาบส โดยแบ่งเป็น 4 ครั้ง

 

ครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การใช้จักรเย็บผ้า  การเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า 

ระหว่างเวลาเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับผู้ดูแลในการนำศิษย์พระดาบสมาทำการเรียนที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 3 โดยมีวิทยากร ดังนี้

  1. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
  2. อ.กฤตพร  ชูเส้ง
  3. ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน

โดยการเรียนครั้งที่ 4 จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563