ช่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากห้องสมุด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสิ่งสนับสนุนในการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยมี ดร.สุวดี ประดับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสมุดศูนย์โชติเวช) และวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากห้องสมุด

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสิ่งสนับสนุนในการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ให้แก่นักศึกษา จำนวน 21 คน เวลา 15.00 – 16.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

จากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาให้ความร่วมมือในการรับฟังและปฏิบัติเป็นอย่างดี และสามสารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ควบคู่ในการศึกษาต่อไป